STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam Stichting MediterraNed.
De stichting is een stichting voor neerlandistiek in het Middellandse Zeegebied
2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. het verspreiden van de Nederlandse en Vlaamse taal, literatuur en cultuur in de door de docentschappen Nederlands verbonden aan universiteiten en door andere door de lokale overheden erkende taalopleidingen in het Middellandse Zeegebied, -waaronder mede begrepen Griekenland, Israël, Italië, Portugal, Spanje en Turkije-, en in eventueel nieuwe partnerlanden in het Middellandse Zeegebied en in cultureel verwante landen buiten Europa;
b. het bevorderen van de studie en het onderwijs van de Nederlandse taal- en letterkunde (hierna ook te noemen: neerlandistiek) aan instellingen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en aan andere erkende taalopleidingen in het Middellandse Zeegebied en in de overige gebieden als bedoeld onder a;
c. het bevorderen van de samenwerking tussen de docenten en/of docentschappen Nederlands in het onder a. bedoelde gebied en het behartigen en verdedigen van hun gemeenschappelijke belangen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenliijken door:
a. minstens één keer in de twee jaar bijeenkomsten te beleggen voor alle docentschappen Nederlands aan universiteiten en/of andere door de lokale overheden erkende taalopleidingen in het onder a. bedoelde gebied, en de ondersteuning van tussentijdse nationale bijeenkomsten waardoor onderling contact en samenwerking gestimuleerd worden;
b. een website te onderhouden met informatie over het onder art.1 sub a. bedoelde gebied en haar docentschappen om de zichtbaarheid van het Nederlands en van de cultuur van Nederlandstalige gebieden te verbeteren en om de uitwisseling van informatie en materialen tussen de docentschappen te steunen;
c. het nastreven van contacten en samenwerking tussen haar docentschappen en andere wetenschappelijke centra, verenigingen en organisaties met verwante doelstellingen;
d. te functioneren als gesprekspartner van de Nederlandse Taalunie, de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Nederlandse en Vlaamse culturele instanties en ambassades en of/ consulaten;
e. in overleg met de Nederlandse Taalunie en betrokken regeringsinstanties te streven naar versteviging van de positie van de neerlandistiek aan universiteiten en taalopleidingen als in artikel 2.lid 1 sub a bedoelde gebied;
f. het ondersteunen van de organisatie van zomercursussen, vertaalateliers en nascholingscursussen op locatie voor studenten en docenten verbonden aan onderwijsinstellingen in het artikel 2 lid 1 sub a bedoelde gebied;
g. ( het ondersteunen van) het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en andere culturele evenementen met als doel het Nederlands en de Nederlandse cultuur bij een breder publiek bekend te maken;
h. leermiddelen en hulpmiddelen ten behoeve van het onderwijs in de neerlandistiek te vervaardigen en te publiceren; de vervaardiging daarvan in het algemeen te stimuleren en daaraan medewerking te verlenen;
i. een reeks van wetenschappelijke bijdragen te blijven uitgeven op het gebied van de neerlandistiek onder de titel Nederlandse taal-, vertaal- en letterkunde;
j. andere middelen die tot de verwezenlijking van de doelstellingen kunnen bijdragen.

Bestuur: samestelling, wijze van benoemen en beloning
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het roorster afgetreden bestuurder is onmiddelijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. In geval van één of meer vacatures in he bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegheden.
5. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekenen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegheden
Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en bezwaring van registergoederen
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen geschiedt, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij de afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede veragdering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordige bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de dorr de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt bewaard.
5. Ieder bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen groetere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren
Artikel 7
Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stiching is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarljks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement
Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.
 
Statutenwijziging
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden .
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgelsteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aan gewezem persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 

Slotbepalingen
Artikel 13
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend dertien (31-12-2013).

Slotverklaring
Ten slotte verklaarde de comparant dat bij deze oprichting:
a. Het bestuur bestaat uit drie bestuurders;
b. Voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie
1. de heer Herman van der Heide, als voorzitter
2. de heer Marco Prandoni, secretaris
3. mevrouw María José Calvo González, als penningmeester